مستندات وب سرویس

با استفاده از وب سرویس پیامک میتوانید وب سایت یا اپلیکیشن خود را به سامانه پیامک متصل کنید و پیامک ها را مستقیما از طریق وبسایت خود مدیریت کنید. مستندات و نمونه کدهای برنامه نویسی در این صفحه به شما کمک میکنند که وب سرویس ارسال سریع پیامک را پیاده سازی کنید. در صورتی که از سایت ساز ها برای طراحی سایت خود استفاده کرده باشید، افزونه ها و ماژول های پیامکی سازگار با انواع سیستم مدیریت محتوا، برای شما مهیا شده است.

send

برای ارسال پیامک

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
شماره ارسال کننده char From
متن پیام char Message
شماره دریافت کننده char To

credit

برای دریافت اعتبار به کار می رود

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
شماره ارسال کننده char From
متن پیام char Message

delivery

برای گزارش از وضعیت ارسال به کار میرود.

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
شماره ارسال کننده char From
متن پیام Int Message

[“+۹۸۹۱۰۰۰۰۰۹۸:notsync”,”+989210000616:notsync”,”+989212000943

:notsync”,”+989360000994:notsync”]

در حال ارسال :Notsync
ارسال شده :Send
رسیده به مخابرات :Pending
نرسیده به گوشی : Failed
بلک لیست :Discarded
رسیده به گوشی : Delivered
The username or password is incorrect : خطاها
اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور

بدین معنی است که کد بالک ارسالی اشتباه است :Null

delivery : نمونه خروجی برای گرفتن دلیوری پیام های ارسالی

booksend

برای ارسال از دفترچه استفاده می شود

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
Checkmessage char Op
کد بالک Int Messageid

statusMessag

پایان یافته:Finish

عدم برقراری با اپراتور: NoContactWithTheOperator

در حال ارتباط :Interacting

عدم احراز هویت :NoAuthentication

فعال :Active

عدم ارسال پیامک :NoSendSMS

انصراف :Cancel

validMessage

تایید شده: Approve

رد شده: Cancel

منتظر تایید: Notconfirm

booklist

برای گزارش از وضعیت ارسال به کار می رود

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
Booklist char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

booksend

برای ارسال از دفترچه استفاده می شود

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
شماره ارسال کننده char From
متن پیام char Message
Json از لیست دفترچه ها char Bookid
Booksend char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

inboxlist

برای دریافت پیام خوانده به کار می رود

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
Inboxlist char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Accesslist

برای دریافت بسته های در دسترس استفاده می شود

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
accesslist char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Accesslist

برای دریافت بسته های در دسترس استفاده می شود

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
نام کاربری کاربر char User-name
پسورد کاربر char User-pass
نام char name
نام شرکت char company
کد ملی char national-id
شماره شناسنامه char certificate-id
Id سطح دسترسی char access-id
تلفن char Tell
موبایل char mobile
کدپستی char postalcode
ایمیل char email
آدرس char address
newuser char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

postalcodecount

برای گرفتن تعداد شماره ها در یک کدپستی می باشد

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
postalcodecount char Op
tci برای همراه اول / mtn برای ایرانسل char type
0 -برای مرد و زن . ۱ – برای مرد. ۲ -برای زن itn gender
کد پستی char postalcode

Postalcodearea

برای گرفتن تعداد شماره ها در یک کدپستی می باشد

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
Postalcoderarea char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Postalcodesen

برای گرفتن تعداد شماره ها در یک کدپستی می باشد

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
شماره ارسال کننده char From
Tci برای همراه اول / Mtn برای ایرانسل char type
0 -برای مرد وزن. ۱ -برای مرد. ۲ -برای زن Int Gender
کدپستی char Postalcode
Postalcodesend char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Postalcodesen

برای گرفتن تعداد شماره ها در یک کدپستی می باشد

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
Jobslist char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Jobstrenlist

برای گرفتن لیست شغل هاست

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
Jobslist char Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Jobstrenlist

برای گرفتن لیست گرایش ها به کار می رود

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
Checkmessage char Op
کد بالک Int Messageid

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Jobscount

برای گرفتن تعداد شماره مشاغل استفاده می گردد

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
Json لیست از گرایش ها char Trendid
jobscount Int Op

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting

Jobscount

برای گرفتن تعداد شماره مشاغل استفاده می گردد

پارامتر های ورودی
نام کاربری char Uname
پسورد char Pass
شماره ارسال کننده char From
پیام Int Message
Json لیست از گرایش ها char Trendid
Jobssend char Op
Id شغل Int Jobsid

StatusMess

پایان یافته :Finish

عدم برقراری با اپراتور :NoContactWithTheOperator

:Interacting